Vimefulland tuyển thêm trưởng phòng cho khối kinh doanh