The lotus center vimefulland, chính sách, bảng giá, thiết kế