The Lotus Center, Bảng Giá, Chính Sách, Vị Trí, Tiện Ích