Sức nóng của The Lotus Center – viên ngọc xanh khuấy động bất động sản Hà Nội