Ký quỹ – Hình thức giao dịch bất động sản phù hợp với xu hướng phát triển của thế giới