Giá đất và xác định giá đất, nhà đất theo quy định hiện hành