Chính sách bán hàng the lotus center tháng 12 BT05